Semalt, CTA düwmeleriniň mejbury gollanmasyny açýar

Elektron söwda amala aşyrylanda, gözleg motorynyň görnükli bolmagy üçin web sahypasynyň mazmunyny optimizirlemek esasy häsiýetdir. Köp kompaniýalar SEO we beýleki sanly marketing strategiýalaryny netijeli ulanmak arkaly onlaýn üstünlik gazandylar. Mazmuny saýlamak we logotip optimizasiýasy ýaly aspektler web sahypasynyň SERP-lerde özüni alyp barşyny kesgitlemekde möhümdir. Google algoritminiň 2017-nji ýylyň ýanwar aýyndaky täzelenmesinden soň, Google-yň häzirki döwürde köp agram berýän faktorlary mazmunyň ýerlikliligi, ykjam dostlugy we ulanyjy tejribesi.

Ulanyjy tejribesinde “ Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Maks Bell aşakdakylary maslahat berýär:

  • Ulanyjynyň gözi üçin estetiki web dizaýny.
  • Nawigasiýanyň aňsatlygy (esasy pikire).
  • Ulanyjynyň niýetine ýa-da zerurlygyna degişli mazmun.

Bu faktorlara görä, web mazmuny ösdürilende web sahypasyny ulanmak tejribesi esasy alada bolmalydyr. Netijede, CTA meseleleri möhüm düwmeleri nirede goýmalydygyny göz öňünde tutmak üçin uly zerurlyk döredýär. Mysal üçin, herekete çagyryş düwmeleri. Bu düwme, bir adamy satyn almak, abuna ýazylmak ýa-da göçürip almak ýaly web sahypasynda möhüm meseläni ýerine ýetirmäge çagyrýar. CTA ýerleşdirmek aňsat iş bolup biler ýaly aşakdaky maslahatlary ulanyp bilersiňiz:

1. Epleme

CTA ýerleşdirilmegi web sahypasynyň dizaýnyna boýun bolmalydyr. UX CTA düwmesi bilen mümkin boldugyça estetiki bolup galmalydyr. Käbir dizaýnlar düwmäni bukjanyň üstünde, beýlekisi bolsa aşagynda goýmagy makul bilýär. Beýleki ýagdaýlarda uzyn web sahypasy sahypanyň ýokarky we aşaky böleginde CTA-ny öz içine alýar. Gysga web sahypalarynda hereket düwmesine jaň etmek üçin çäkli pozisiýalar bar.

2. Iş stoly we ykjam saýtlar

Januaryanwar täzelenmesine görä, Google web sahypasynyň ykjam dostlugyna has köp üns berer. SEO ýerine ýetirilende, iş stolunda däl-de, ykjam enjamda goşýan käbir dizaýn aýratynlyklary bar. Mysal üçin, mazmunyň uzynlygy. Gözleglere görä, köp iş stoly ulanyjylary aşaky ýerleşdirilen CTA düwmesini makul bilýärler. Şol bir gözlegde, esasanam CTA düwmesi sahypanyň ýokarsynda bolanda, ykjam enjamda CTA hereketini etmek aňsat bolýar.

3. Çep ýa-da sag tarap

Köp halatlarda (hemmesi bolmasa), çagyryş düwmeleri web sahypasynyň dogry tarapynda müşderilere hyzmat edýär. Görüş ýitiligine görä, bir alyjy, ulanyjynyň soňunda ýa-da ýokarky sag burçundaky sahypany basjakdygyny aýdýar. Bu dizaýn, ykjam web ösüşini amala aşyrýan adamlara goldaw berýär. Smartfonlarda menýulary çep tarapda ýerleşdirmegiň özboluşly aýratynlygy bar, bu sag tarapdaky düwmäni ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär.

Netije

Elektron söwda bilen meşgullananyňyzda, web dizaýnynyň SEO we düwmäni ýerleşdirmegiň özboluşly taraplary möhüm rol oýnaýar. Gowy web sahypasy, sahypanyň esasy taraplary arkaly bir myhmany alyja öwürmegi başarmaly. Haçan-da bir myhman siziň baglanyşygyňyza bassa, AIDA prosesi (Üns beriň - Gyzyklanma - Isleg - Hereket). Bu amal, “Çagyryş-hereket” düwmeleri ýaly zerur düwmeleri goýýan ýerleriňizde size ýol görkezmelidir. CTA düwmeleri web sahypaňyzdaky görnükli ýerleri eýeläp biler. Bu ýerler sahypanyň içinde ýa-da ykjam ulanyjylar üçin amatly ýer ýaly ýerleri öz içine alýar. Göni göni däl interfeýs, SEO tagallalaryňyza zyýan berip, gymmatly traffigi ýitirip biler. Bu CTA ýerleşdiriş maslahatlaryny ulanyp, öwrülişikleriňiz ep-esli artyp biler.

mass gmail